Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování služeb, mezi společností Printing Solutions Prague s.r.o. se sídlem Kodaňská 1459/48, 101 00, Praha 10, Vršovice, IČO 054 61 707, DIČ CZ05461707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264032 (dále jen Zhotovitel nebo PrintPrague.cz), a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje dále specifikované služby (dále jen Zákazník).

1.2. Službami se rozumí služby a výrobky poskytované PrintPrague.cz koncovým zákazníkům zhotovené s využitím dat poskytnutých Zákazníky, např. výroba vizitek, letáků, brožur, knih a jiných tiskových výrobků a také přenos obrázků na dárkové předměty, výroba fotoknih a další.

1.3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami.

1.4.Při objednávání služby si Zákazník volí způsob dodání a to buď přímo Zhotovitelem, prostřednictvím externí sběrny (dále také Zástupce zhotovitele – v tomto případě nemusí být vždy plátcem DPH!) nebo prostřednictvím smluvního dopravce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít:

2.1.1. prostřednictvím online servisu Zhotovitele na adrese www.printprague.cz, přičemž objednání zakázky proběhne přes internet;

2.1.2. prostřednictvím programu Albomza, přičemž objednání zakázky proběhne přímo v programu přes internet nebo bude zakázka uložena na CD/DVD/USB a objednání zakázky proběhne v kanceláři Zhotovitele;

2.1.3. v případě, že k objednání zakázky dojde prostřednictvím elektronické pošty;

2.1.4. v případě, že k objednání zakázky dojde přímo v kanceláři Zhotovitele.

2.2. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje Zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP dostupných na www.printprague.cz (nebo v kanceláři).

2.3. Uzavřením smlouvy dle bodu II. 1. přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka je podle § 1740 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu nebo prostřednictvím online-servisu PrintPrague.cz.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.2. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením služby nebo výroba zboží, která je specifikována v objednávce, smlouvě o dílo nebo Zhotovitelem potvrzené objednávce.

3.2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných VOP či jejich akceptováním Zákazníkem s výhradou nedochází k uzavření smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, na stránkách Zhotovitele nebo v objednávce. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

4.2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku:

4.2.1. pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi nebo je vadná (zcela nebo částečně);

4.2.2. objednávku zadanou Zákazníkem přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat;

4.2.3. v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání zakázky, který online servis Printprague.cz nebo aplikace Albomza nabízí.

4.3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

4.4 Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

4.5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

4.6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

4.7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení zakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení zakázky odpovídá tak, jakoby zakázku prováděl zcela sám.

4.8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.

4.9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

4.10. Zhotovitel má právo použit fotografie hotových výrobků k vlastním účelům, a to zejména v rámci své reklamní a marketingové činnosti a to v jakékoli formě a na libovolných nosičích, včetně internetového, audio a video přenosu, televizního a internetového vysílání, zobrazení snímků, tištěných a elektronických publikací, tiskových zpráv, výročních zpráv atd.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA.

5.1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné.

5.2. Za zakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle ceníku platného v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Zhotovitelem. Cena zakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny zakázky zůstávají objednané služby ve vlastnictví Zhotovitele (nebo Zástupce zhotovitele).

5.3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých textových a obrazových dat (např. digitálních souborů pro tisk polygrafických a fotografických výrobků) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

5.4. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv k obrazovému materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

5.5. Uzavření smlouvy o dílo v kanceláři Printpraha.cz, podle bodu 2.1.4.

5.5.1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo v kanceláři Printpraha.cz, řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den. Postup pro zadání platné objednávky je k dispozici v kanceláři Printpraha.cz v písemné podobě a informace lze získat u obsluhy.

5.5.2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá.

5.5.3. V případě uzavření Smlouvy o dílo v kanceláři Printpraha.cz , místem dodání díla i platebním místem je kancelář Printpraha.cz, nebude-li při objednávání zakázky domluveno jinak.

5.6. Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, podle bodu 2.1.1., 2.1.2.:

5.6.1. Před uzavřením smlouvy o dílo prostřednictvím internetových stránek www.printprague.cz je Zákazník povinen provést registraci svého účtu. Obsahem účtu jsou osobní údaje Zákazníka, které budou Zhotovitelem zpracovány v rozsahu podle Souhlasu se zpracováním osobních údajů na www.printprague.cz

5.6.2. Přihlášení k zákaznickému účtu probíhá zadáním e-mailové adresy a hesla. Heslo je Zákazník povinen udržovat v tajnosti a může jej kdykoli změnit.

5.6.3. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek www.printprague.cz, programu Albomza, bude mít zákazník možnost volby, zda si vyřízenou zakázku vyzvedne v kanceláři PrintPrague.cz nebo zda mu tato má být zaslána prostřednictvím smluvního dopravce.

5.6.4. Při zadávání objednávky podle předchozího bodu je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tyto programy vyžadují. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, nedojde k uzavření smlouvy o dílo a odeslání objednávky. V případě chybného zadání osobních údajů Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených při registraci.

5.6.5. Zvolené místo výdeje vydá Zákazníkovi zhotovenou zakázku pouze po zaplacení dohodnuté ceny.

5.6.6. Objednávka zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

5.6.7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem již přijata ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

5.6.8. Zákazník poskytuje Zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka Zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují Zákazníkem zvolení Zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení služby.

`

5.7. Zákazník souhlasí s tím, aby Zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se svou činností. Aktuální verze Souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy k dispozici na printprague.cz.

6. ZÁRUKA, KVALITA, REKLAMACE

6.1. Zhotovitel dodá nepoškozenou zakázku v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou.

6.2. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázce přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou zakázku. Zákazník je oprávněn otevřít sáček se zhotovenou zakázkou až po úhradě zakázky. Pokud Zákazník tuto svou povinnost poruší, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na zakázce, leda že Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.

6.3. Zhotovitel zodpovídá za vady zakázky, co do provedení či balení zakázky. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je vadný materiál (např. vady digitálních souborů pro tisk polygrafických a fotografických výrobků, gramatické chyby v textech, apod.) dodaný Zákazníkem.

6.4. Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázek je popsán v Reklamačním řádu pro služby, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

7. DODÁNÍ, PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

7.1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou zakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení zakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu nebo prostřednictvím online-servisu PrintPrague.cz. Zhotovitel zodpovídá za uložení zakázky po dobu tří měsíců od data doručení do místa určení, po uplynutí jednoho měsíce bude zakázka uložena v sídle Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho zakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude zakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny zakázky.

7.2. Zakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené na stránkách printprague.cz platné v den uzavření smlouvy.

7.3. Zákazník je povinen se při vyzvednutí hotovené zakázky v kanceláři PrintPrague.cz řídit těmito VOP a pokyny obsluhy. Postup je k dispozici v kanceláři Zhotovitele v písemné podobě.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti zakázek, Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.

9.2. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

9.3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

9.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplnění budou účinná po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách www.printprague.cz.

9.5. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená na printprague.cz. Proto nemá Zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze zakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.

9.6. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.

9.7. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád pro služby.

9.8. Tyto VOP a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2018