Reklamační řád

Cílem Printing Solutions Prague s.r.o. je poskytovat služby a dodávat výrobky v široké nabídce a v nejvyšší kvalitě. Pokud dojde k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci bez zbytečného odkladu dle našeho Reklamačního řádu. Přijatou reklamaci v kanceláři posoudíme a vynasnažíme se ji vyřešit v co nejkratším termínu a k Vaší spokojenosti.

1. ÚPRAVA PRÁVNÍCH VZTAHŮ

1.1. Smluvní úprava právních vztahů vychází ze Všeobecných obchodních podmínek Printing Solutions Prague, s. r. o.

2. ZÁRUČNÍ DOBA

2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zakázky. Objednává-li Zákazník služby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.

3. REKLAMACE VADY

3.1. Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.

3.2. Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

3.3. V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení zakázky Zákazník zašle kompletní zakázku k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle ji. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace

3.4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.

3.5. Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu.

3.6. V případě záměny je nutné vrátit kompletní reklamovanou zakázku zpět a sdělit podrobně motivy chybějící zakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu či filmu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné zakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

4. REKLAMACE ZAKÁZKY ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM EXTERNÍHO PŘEPRAVCE

4.1. Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku, nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u zakázky.

4.2. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně na kterékoliv pobočce České pošty, v případě DPD písemně na adrese reklamace@dpd.cz nebo na lince 225 373 373. Zároveň Zákazník informuje o poškození zásilky Zhotovitele telefonicky (222 940 053) nebo e-mailem na adrese info@printprague.cz.

4.3. V případě reklamace vady u zakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, uplatňuje Zákazník reklamaci přímo u Zhotovitele telefonicky (222 940 053) nebo e-mailem na adrese info@printprague.cz s identifikací reklamované zakázky (dvanáctimístné číslo zakázky, datum objednávky, mailová adresa registrace) a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem, zobrazujícím míru poškození zakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci, a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu zakázky a odešle ji. Pokud je nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Zákazníka kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět na adresu kanceláře Zhotovitele.

5. REKLAMACE ZAKÁZKY VYZVEDNUTÉ NA PRODEJNĚ ZHOTOVITELE

5.1. K reklamaci je nutné předat kompletní zakázku. Zaměstnanec provozovny zkontroluje kompletnost zakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační lístek. Reklamační lístek musí obsahovat číslo zakázky, cenu uhrazené zakázky, jméno a kontakt na Zákazníka (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace. Zhotovitel následně posoudí reklamaci, a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu zakázky a odešle ji.

5.2. Reklamační lístek ke stažení zde: www.printprague.cz/download/reklamacni_listek.pdf

6. VLASTNOSTI ZHOTOVENÉ FOTOZAKÁZKY, KTERÉ NEMOHOU BÝT PŘEDMĚTEM REKLAMACE

6.1. Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části zakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků – vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.

6.2. Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.

7.2. U zakázek zpracovaných tiskárnou Printprague.cz nejsou předmětem zpracování profesní filmy umělecké, publicistické, archivní či významné dokumentární ceny. Ke zpracování nejsou přijímány fotopřístroje pro vícenásobné použití, při jejichž zaslání Zhotovitel neručí za jejich případnou ztrátu. V případě požadavku na zpracování, který nelze zohlednit na zákaznickém sáčku, je nutno před zadáním zakázky kontaktovat tiskárnu Printprague.cz na telefonní lince: 222 940 053 či e-mailové adrese info@printprague.cz a zakázku adresovat jmenovitě na konkrétní osobu.